Home

Jordebog 1658

Bornholms Handlinger

Pantsatte Gårdar:

Sahligh Malthe Juuls erfvingars Gårdar 3
Sahl. Otto Marfvin erfvingar 7
Öbererst Leutenant Michel Exsteen 13
Capitein Jacob Andersen 10
Capitein Vögler 6
Adam Krampes efterleverske 7
Capitein Casper Grander 2
M. Nills Frys 1
Öbererst Poull Brefeldt 1
Doct. Hans Svenne, Biskop i Kiöpenhampn 6
Mayor Busterdt 1
Capitein Jens Bruns erfvingar 1
Karin sl. Rasmus Jensens i Kiöpenhampn 6
Vellem Dichmands erfvingar 3
Carsten Skarich, Lars Pettersen, Bernhard Florman 3
Hans Jensen på Christianshampn: skate 2
chrone 3
Sl. Anders Hansens arfvinger af Mallmöö 2
Velb. Jacob Grubbe 3
Niclaus D. Marlau og Didrich Gardan 1
Öbererst Leut. Rauchs efterlefverska og erfvinger 4
Sven Olufsen, Ailforende Leutenant 1
Velb. Hans Steen Bille 3
Velb. Biörn Ullfeldt 2
Velb. Fru Margreta Hölch, sl. Jens Hölks 1
Velb. Lars Pouisk Landsdommers uthj Fyn 2
Aridh Simmansen af Hollandh 1

Velb. Knud Ulfeldts arfvinger i Plåne hafver med hofvodgarden Lensgård: 8-1/4 Gårder.

Matte Juls arfvingar i Schone hafver med hofvodgården Vallensgården, horo enckidd med dar onder ligger Aan man ike påå lepkled på Christian Machabeus den alder hafver med sin hofvodgård Skovsholm: 8 Gårder.

Sigvart Gage hafver med hofvodgården Myregård: 8 Gårder.

Claus Gages datterbarn som Mads Koofood og Claus Hartwig are förmyndere fore hafve medh hofvodgården: 7 Gårder.

Berild Hansen hafver medh sin hofvodgård Bergegård: 6 Gårder.

Hans Koofood Olsen hafver med hofvodgården Blykobbegård: 2 Gårder.

Lisabeth Pedder Koofoods i Rönne: 7 Gårder, 1 Uhbygge.

Bornholms Jordebook för Ahr 1658
Öster HäradtÖster Laurskier Sochn


Skatte Hemman:

1. Hans Jörnsen
2. Morten Monsen
3. Anders Nielsen
4. Bengdt Skomakere
5. Jepp Esbersen
6. Oluf Lauridsen
7. Rasmus Andersen
8. Anders Olsen
9. Hans Michelsen
10. Jens Adzersen
11. Anders Esbiörnsen
12. Hans Esbiörnsen
13. Mons Jensen
14. Per Hansen
15. Jens Nielsen
16. Morten Jörensen
17. Jens Persen
18. Hans Danielsen
19. Esbiörn Hansen
20. Hans Michelsen
21. Hans Jacobsen
22. Oluf Mortensen
23. Erich Svensen
24. Jacob Fabinsen
25. Oluf Sohrensen Melsted
26. Jacob Jacobsen
27. Laurits Hansen
28. Hans Truedsen
29. Anders Rasmussen
30. Niels Ibsen
31. Laurits Munck
32. Anders Ibsen
33. Hans Aridtsen
34. Hans Aridtsen
35. Peder Hansen
36. Peder Hansen
37. Anders Hansen
38. Oluf Stephensen
39. Hans Ibsen
40. ??? Hans Monsen
41. Peder Lauritsen
42. Jepp Hansen
43. Esber Hansen
44. Morten Jörensen
45. Hans Jörensen
46. Michel Pedersen
47. Jepp Larsen og Esber Larsen
48. Hans Mortensen
49. Jens Remmer

Cronehemman:

Urban Dräger
Mats Persen i Kobbegård
Esbiörn Larsen i Pärregård
Hans Larsen under Lensberg
Hans Michelsen i Gategård
Hans Jörensen
Esbiörn Larsen

Kyrckehemman:

Ole Martensen
Rasmus Persen
Mons Munck

Uthbyggere:

Pofuel Larsen i Rogelund mölle
Niels Persen
Lars Hansen
Per Hendrichsen
Knud Jensen
Peder Svensen
Ole Larsen under Hareslins(?) Deel
Willem Andersen i Gudium

Uthiorder:

Hans Lärck i GudiumFrälse Hemman:

Niels Jensen, Frans Hellesen (Knud Ulfelts arfvinger under Lehns Gård)
Hans Rasmussen, Anders Hansen (Malte Juels under Vallensgård)
Morten Christophersen (Frimman Peder Koofodt)
Jens Truedsen (En borgers i Ronöö: Herman Clausen)
Hans Persen i Sletegård (Christopher Gääs)
Hans Aridtsen (Knud Ulfelts arfvinger under Lähnsgård)

Uthbygge:

Per Olsen (Knud Ulfelts arfvinger under Lähnsgård)

Säthe og Frygårder:

Knud Ulfelts arfvinger under Lähnsgård: Lähnsgården
Östermarck Sochn


Skattehemman:

1. Mons Larsen
2. Rasmus Joensen
3. Morten Hansen
4. Michel Wolfsen
5. Jepp Andersen
6. Sadzer Hansen
7. Peder Erichsen
8. Niels Olsen
9. Esbiörn Eskelsen
10. Jepp Isardtsen
11. Jens Hansen
12. Peder Holst
13. Jens Pedersen
14. Anders Andersen
15. Hans Esbiörnsen
16. Hans Nielsen
17. Mons Hansen
18. Hans Jensen
19. Michel Pedersen
20. Lars Monsen
21. Lars Andersen
22. Hans Jensen
23. Hans Koofodt (Forpantet till Rasmus Hillekrands arfvinger i Kiöpenhampn)
24. Per Andersen
25. Erich Rasmussen
26. Jepp Nielsen
27. Eskell Michelsen
28. Hans Matsen
29. Hans Olsen
30. Lars Hansen
31. Niels Michelsen
32. Jepp Hansen
33. Jens Nielsen
34. Sejer Hansen
35. Peder Nielsen
36. Mons Nielsen
37. Hans Laursen
38. Anders Jörensen
39. Mons Ibsen
40. Jepp Larsen
41. Mons Möller
42. Lars Hansen
43. Lars Tygesen
44. Hans Ibsen
45. Hans Ibsen
46. Jens Svensen
47. Morten Andersen
48. Hans Ibsen
49. Hans Nielsen
50. Lars Smedh
51. Lars Smedh
52. Rasmus Matsen
53. Pofuel Axelsen
54. Ödbiör Martensen
55. Per Larsen
56. Mons Willemsen
57. Jens Larsen
58. Lars Rasmussen
59. Niels Mortensen
60. Per Sadzersen
61. Hans Jensen
62. Hans Holdst
63. Axel Pofuelsen
64. Albrecht Hansen
65. Enner Andersen
66. Anders Persen
67. Mons Esbiörnsen
68. Sven Holm
69. Per Jensen
70. Hans Esbiörnsen
71. Ole Monsen
72. Lase Ibsen
73. Mons Köller
74. Per Nielsen
75. Rasmus Rasmussen
76. Jens Erichsen
77. Jacob Munch
78. Jens Pedersen
79. Bertell Martensen
80. Hendrich Mortensen

Cronohemman:

Capitein Schaldt på Maglegård
Rasmus Hansen i Gyllensgård
Lars Larsen på Krachen
Anders Nielsen
Jören Hienersen
Oluf Andersen
Jens Hansen
Jens Ibsen
Jepp Pedersen
Hans Persen
Hans Jensen
Bengdt Nielsen
Hans Pedersen

Uthbygge:

Claus Larsen i Ellehuset
Hans Skotte
Karsten Jacobsen

Kyrckehemman:

Eskell Hansen
Morten Matsen

Hospitals hemman:

Jören Hansen (Lyger till Ystad Hospit.)

Frälse og Friimanshemman

Med afgik till Kronen:
Biörn Jensen (Knud Ulfelts arf under Lähnsgården)
Jens Biörnsen (Malte Juls under Vallensgård)

Uthan af gik til Kronan:
Jören Hansen i Ragsholm (Knud Ulfelts)
Lars Hansen (Berild Hansens)

Frälse Uthbygge uthan afgik:

Lars Hendrichsen
Rasmus Matsen
Niels Håckensen

Säthe og Frygårder:

En u-fri mans og bonde??? Mons Christensens: Gadeby Frigåård
Ibschier Sochn
Skattehamman:

1. Jens Hansen
2. Hintze Hansen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
3. Niels Ibsen
4. Per Larsen
5. Hans Persen
6. Morten Nielsen
7. Per Nielsen
8. Anders Hansen
9. David Olufsens enke
10. Mats Ibsen
11. Knud Christensen
12. Anders Olufsen
13. Claus Köller (Lensman)
14. Hans Hansen
15. Jens Munck
16. Per Munck
17. Lasse Jull
18. Jören Larsen
19. Niels Hansen
20. Jens Rytter
21. Morten Hansen
22. Lars Ödbörnsen
23. Per Olufsen
24. Mons Mejesen
25. Anders Rasmussen
26. Carl Matisen
27. Hans Skotte
28. Jens Andersen
29. Anders Juel
30. Niels Christensen
31. Niels Jensen
32. Mats Olufsen
33. Jens Rasmussen Paradis
34. Esbiörn Esbiörnsen
35. Morten Nielsen
36. Hans Mortensen

Cronohemman:

Hans Weideman
Mons Marxvarnsen i Brandgård
Hans Larsen
Hans Jensen i Elesgård
Hans Lejedring i Frendegård
Anders Jörensen i Paradisgård
Hans Pedersen
Carl Nielsen i Oxeboe
Hans Erlandsen
Hans Michelsen i Hofmansgård
Morten Nielsen

Kyrckehemman:

Kuure Svensen

Kaniche Hemman:

Hans Olufsen i Puggegård
Jens Brandh

Prästehemman:

Hans Jensen

Frälse Hemman:

Rasmus Jensen i Norregård (Christian Machabei under Skousholm)
Niels Bendtsen
Morten Jeppesen i Holegård
Henrich Andersen (Frimman Hans Koofot)
Rasmus Jensen i Norregård (Unge Christian Machabey)


Uthan Afgik:
Anders Tågesen i Kåsegården

Säthegårder:
Christian Machabey: Skousholm

Uthbygge:

Christen Jensen (Machabey under Skousholm)
Sönder HäradhBoelschier Sochn


Skattehemman:

1. Hans Ibsen
2. Mons Hansen
3. Jens Monsen
4. Morten Ibsen
5. Hans Pedersen
6. Lars Aridtsen
7. Tomus Hansen
8. Hans Hendrichsen
9. Hans Hindze
10. Morten Hansen
11. Esbiörn Hansen
12. Sören Persen (Formedlat till halt efter Kongens bref af den Daterat Kiöpenhamb den 22 Juny 1632)
13. Lars Juel
14. Hans Pedersen
15. Hans Rasmussen
16. Mats Persen
17. Jens Rasmussen
18. Christen Jacobsen
19. Hans Munch
20. Karen Remer
21. Jacob Möller
22. Michel Brand i Nexö
23. Anders Larsen
24. Per Rasmussen
25. Peder Mortensen
26. Morten Michelsen
27. Oluf Knudsen
28. Oluf Pedersen
29. Mons Mortensen
30. Lars Pedersen
31. Mons Munck
32. Peder Nielsen
33. Oluf Jensen
34. Lars Brandh
35. Rasmus Hansen
36. Anders Mortensen
37. Mons Pedersen
38. Olle Munck
39. Anders Rasmussen

Cronohemman:

Elias Rasmussen

Kyrckehemman:

Rasmus Mortensen
Hans Rasmussen

Canichehemman:

Poul Christensen Lille
Jens Hansen i Tornegård
Per Larsen i Krusegård
Mats Hansen

Frälsechemman:

Per Persen i Katte Slettegård
Morten Rasmussen i Vallensgård (Malte Juls under Vallensgård)
Hans Olufsen, Hans Esbiörnsen (Sivard Gagges till Myregård)
Per Jensen (Borgmester i Rönne Per Larsens)
Jens Nielsen (Berild Hansen till Bieregård)
Jören Bohne i Nexöe (En borgeres i Nexöe Jören Bondes)
Hans Jensen i Hajlnegård (En bondes Hans Munch)
Powelskier Sochn


Skattehemman:

1. Simon Jacobsen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
2. Jören Jacobsen (Forpantet till Arendt Simonsen)
3. Morten Hansen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
4. Jens Andersen (Forpantet till Capitein Vögler)
5. Claus Jensen (Forpantet till Oberst Leut. Eckstein)
6. Mons Eskelsen (Forpantet till Capit. Vögler)
7. Morten Matsen (Forpantet till Jacob Grubbe)
8. Jepp Nielsen (Forpantet till Jacob Grubbe)
9. Jens Hansen (Forpantet till Velb. Jacob Grubbe)
10. Jören Hansen (Forpantet till Capitein Vögler)
11. Hans Mortensen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
12. Jens Ibsen (Öde)
13. Jens Ibsen (Forpantet till Hillekrands arfvinger i Kiöpenhamb)
14. Niels Monsen (Forpantet till Christian Mackabeum)
15. Jens Knudsen (Forpantet till Christian Mackabeum)
16. Hans Olufsen
17. Rasmus Nielsen (Forpantet till Rauchhanptz efterleverske)
18. Niels Larsen (Forpantet till Velb. Sten Bille)
19. Otte Norrbagge? (Forpantet till Capit. Vögler)
20. Hans Larsen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
21. Esbiörn Olufsen
22. Knud Hansen (Forpantet till helt, Öde)
23. Knud Hansen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
24. Mats Jute (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
25. Jens Andersen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
26. Jens Dufve (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
27. Morten Bertelsen (Forpantet 1/3 efter Kongens bref)
28. Per Persen (Forpantet till Doctor Hans Svenne i Kiöpenhamb)
29. Per Pedersen (Forpantet till Rauchhanptz efterleverske)
30. Rasmus Hamandt (Forpantet till Benedict Formand af Lybeck)
31. Rasmus Ollsen (Forpantet till Benedict Formand)
32. Lars Pofuelsen (Forpantet till Michel Eckstein)
33. Jepp Pedersen (Forpantet till Benedict Formand)
34. Hans Albrechtsen (Forpantet till Major Kofoedt)
35. Peder Ödbiörnsen (Forpantet till Velb. Sten Bille)
36. Peder Mortensen (Forpantet till Capitein Vögler)
37. Peder Ödbiörnsen (Forpantet till Rauchhanptz efterleverske)
38. Anders Mortensen (Forpantet till Capitein Vögler)
39. Peder Dufve (Forpantet till Casper Grander)


Cronohemman:

Hans Hansen
Hans Lange (Sandemanden fri)
Jören Larsen
Hans Monsen
Mats Buch
Erich Monsen
Morten Persen

Kyrckehemman:

Hans Christophersen

Kanichehemman:

Hans Hansen (Har afgik af Kanichen i Lund)

Crone Uthbygge:

Jöns Jensen

Frälsehemman:

Truls? Hansen (Christian Mackabey under Skousholm)
Per Rasmussen (Fyrmmanens Oluf Koofots)
Anders Hansen (Fyrmmanens Oluf Koofots)
Arist Hansen (Fyrmmanen Oluf Koofots)
Pederskier Sochn


Skattehemman:

1. Lars Hiordt (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
2. Sven Ibsen (Forpantet till Hillekrans arfvinger i Kiöpenhamb)
3. Erich Aridtsen (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
4. Niels Hansen (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
5. Rasmus Jörensen (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
6. Jens Persen (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
7. Per Rasmussen
8. Jens Hansen
9. Rasmus Hansen (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
10. Hans Kohler (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
11. Hans Rasmussen
12. Hans Hansen
13. Anders Hansen (Forpantet till Velb. Otto Marfvins arfvinger)
14. Ole Pedersen (Forpantet till Casper Grander)
15. Mats Jensen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
16. Per Jensen (Forpantet till Rauchhanptz efterleverske)
17. Niels Pedersen (Forpantet till Velb. Sten Bille)
18. Oluf Jensen (Forpantet till Nicolaus van Morlau)
19. ------ (Forpantet till Jens Bruns arfving i Halmsadh)
20. Peder Jensen (Forpantet till Anders Hansen i Mallmöe)
21. Hans Aredtsen (Forpantet till Mr. Niels Fris i Kiöpenhamb)
22. Gudbiörn Hansen (Forpantet till Oberst Leut. Velb. Pofuel Brefelt)
23. Peder Söhrensen (Forpantet till Anders Hansen i Mallmöe)
24. Claus Matsen (Forpantet till Velb. Biörn Ulfeldt)
25. Simon Christophersen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
26. Lasse Hansen (Forpantet till sahl. Adam Krampes efterlefverske)
27. Oluf Rasmussen (Forpantet till Velb. Biörn Ulfeldt)
28. Lars Jacobsen (Forpantet till Wilhelm Dickmans arfvinger)
29. Jens Larsen (Forpantet till Wilhelm Dickmans arfvinger i Mallmöe forred till haltt)
30. Jören Persen (Forpantet till Wilhelm Dickmans arfvinger i Mallmöe formedlet till haltt)

Cronohemman:

Per Hansen Jute
Gubiörn Hansen
Lars Thomesen
Jepp Jörensen
Per Jensen
Niels Jensen
Kyrckehemman:

Jens Rasmussen
Peder Hemech(?)

Frälssehemman:

Hans Pofuelsen i Ågård (Sifuerdt Kofots i Ystad)
Claus Skiötte (Malte Juls under Vellensgård)
Anders Springer (Claus Gagges under Klinteby)
Jens Biörnsen (Mats Koofots under Eskesgården)

Säte og Frygård:

Frymman Mats Koofots Sategård: Eskesgården
Åkier Sochn


Skattehemman:

1. Niels Larsen
2. Per Bengdtsen (Forpantet till Velb. Malte Jul)
3. Michel Sordt (Forpantet till Velb. Malte Juls arfvinger)
4. Esbiörn Munch (Forpantet till Velb. Malte Juls arfvinger)
5. Niels Esbiörnsen
6. Jepp Svensen
7. Per Brandh
8. Per Nielsen
9. Peder Rasmussen
10. Ödbiörn Ibsen
11. Christen Gregersen
12. Christen Gregersen
13. Sören Rasmussen
14. Niels Pedersen
15. Christopher Olsen
16. Hans Jensen
17. Gudbern Mortensen
18. Morten Jensen
19. Morten Jensen
20. Peder Michelsen
21. Terckel Andersen
22. Michel Hansen
23. Per Hansen
24. Christopher Schredder
25. Jörgen Udde
26. Hans Rasmussen
27. Jens Jensen
28. Jepp Pedersen
29. Rasmus Nielsen
30. Per Hansen
31. Jepp Larsen
32. Jesper Munk
33. Niels Hansen
34. Jens Brandh
35. Jens Juel
36. Jens Hansen
37. Rasmus Hansen
38. Peder Monsen
39. Rasmus Larsen
40. Jens Hansen
41. Jens Monsen
42. Jepp Larsen
43. Jens Pedersen
44. Rasmus Jensen
45. Jens Pofuelsen
46. Hans Monsen
47. Hans Rasmussen
48. Claus Jensen
49. Jepp Buck
50. Arist Buch
51. Niels Persen
52. Mons Ibsen
53. Per Pedersen
54. Rasmus Pedersen
55. Rasmus Persen
56. Peder Hansen
57. Jens Ibsen
58. Sadzer Hansen
59. Hendrich Jensen
60. Hans Erichsen
61. Ole Hansen
62. Bengdt Skougrider
63. Hans Clausen
64. Hans Olsen
65. Dirich Persen
66. Morten Rasmussen
67. Niels Persen

Cronohemman:

Peder Ibsen
Jens Sadbernsen
Lars Nielsen
Jepp Hansen
Poufuel Jensen i Hallegård

Uthbygge:

Jepp Hansen
Hans Jensen
Jens Sadbernsen

Canichehemman:

Arist Pofuelsen


Hospitals hemman:

Lasse Brand i Splidegård
Peder Hansen
Per Hansen i Baggegården
Hans Nielsen
---- Skovridergården i Forebye
Claus Christensen i Saugskergården

Frälsehemman:

Jens Jensen (Malte Juls under Vellensgård)
Rasmus Persen (Siverd Gagges under Myregård)
Rasmus Olsen (Claus Gagges under Klinteby gårdh)
Michel Ödbernsen (Claus Gagges under Klinteby gårdh)
Mats Persen i Lille Myregård (Claus Gagges under Klinteby gårdh)
Michel Persen
Lars Juel
Hans Petersen
Anders Jensen
Mats Nielsen i Bechegård
Jepp Christophersen (Frimmans Berild Hansens til Bieregård)
Sven Jensen (Frimmans Berild Hansens)
Jens Munck (Christen Larsens efterlefverske i Rönne)

Uthbygge:

Jens Hansen, Rasmus Andersen (Pofuel Koofots i Svanicke)

Säte og Frygården:

Velb. Malte Juels: Vallensgård
Sifuerdt Gagges: Myregård
Bertell Hansen i Bieregård (Berild Hansens)
Väster HäradhNylaurskier Sochn


Skattehemman:

1. Hans Pedersen
2. Hans Persen
3. Anders Persen
4. Jens Spacker (Forpantet till Bispen i Kiöpenhampn)
5. Vesar Jensen
6. Morten Jensen
7. Jens Jacobsen
8. Niels Jensen (Forpantet till Doctor Hans Svene i Kiöpenhambn)
9. Mats Hansen (Forpantet till Doctor Hans Svene Biskop i Kiöpenhambn)
10. Claus Jacobsen
11. Hans Pedersen
12. Terchel Pedersen
13. Mats Hindze
14. Hans Jensen
15. Hans Nielsen
16. Denne gård verret Öde
17. Jens Jensen
18. Jens Ibsen
19. Rasmus Hillebrand
20. Jens Pedersen
21. Erich Monsen
22. Rasmus Truedsen
23. Peder Nielsen
24. Jens Jensen
25. Rasmus Mortensen
26. Rasmus Jensen
27. Hans Nielsen
28. Mons Monsen
29. Jacob Persen (Forpantet till Doctor Hans Svene Biskop i Kiöpenhambn)
30. Hans Adamsen
31. Jacob Jensen
32. Niels Rasmussen
33. Hans Jensen
34. Mons Esbiörnsen
35. Jacob Jensen (Forpantet till Doctor Hans Svene Biskop i Kiöpenhambn)


Cronohemman:

Anders Persen
Niels Jacobsen
Per Persen

Uthbygge:

Sven Monsen

Fiskeläger:

Hans Jacobsen Tysk
Tomas Möller
Michel Gerresen
Jens Hansen
Jören Persen
Sadzer Hiulmacker
Rasmus Hansen
Per Remmer
Mats Svensen
Ole Monsen
Mats Svensen

Frälsehemman:

Niels Olufsen (Sifuert Koofots i Ystad)
Ole Andersen (Per Koofots)

Uthbygge:

Anders Jacobsen

Säthe og Frygården:
Peder Koofots: Basgården

Vastermarch Sochn


Skattehemman:

1. Peder Jensen
2. Peder Andersen
3. Peder Olsen
4. Tomas Hansen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
5. Willem Pedersen
6. Peder Willemsen
7. Hans Larsen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
8. Peder Monsen
9. Thomas Michelsen
10. Jören Hansen
11. Peder Höeck
12. Jens Larsen
13. Peder Hansen
14. Peder Hansen
15. Niels Jensen
16. Hans Persen
17. Jepp Ibsen
18. Niels Jensen
19. Anders Persen
20. Hans Nielsen
21. Erich Jensen
22. Mats Holdst
23. Jepp Nielsen
24. Hans Monsen
25. Peder Rasmussen
26. Jens Pedersen
27. Ole Matsen
28. Hans Matsen
29. Sigvert Rasmussen
30. Claus Monsen
31. Lars Jörgensen
32. Hr. Rasmus Andersen (Forpantet till Fru Margrete Hölck)
33. Thue Larsen
34. Tue Larsen
35. Mons Koofoth
36. Morten Trebeen
37. Hans Ibsen
38. Adzer Esbernsen
39. Jepp Hansen
40. Hans Pedersen
41. Morten Hansen
42. Isach Pofuelsen
43. Morten Steffensen
44. Niels Jute
45. Jens Nielsen
46. Jepp Monsen
47. Hans Ibsen
48. Hans Matsen
49. Rasmus Koofot
50. Jören Hansen
51. Hans Christophersen
52. Hans Rehmer
53. Rehmer Hansen
54. Peder Hermansen
55. Niels Lolle
56. Lars Ibsen
57. Hans Hansen
58. Sören Svedersen
59. Jören Andersen
60. Mons Larsen
61. Lars Michelsen
62. Lars Andersen
63. Niels Hansen
64. Peder Ibsen
65. Lars Jörensen
66. Niels Börresen
67. Hans Andersen
68. Niels Andersen


Cronohemman:

Rasmus Hansen på Västergård
Rasmus Zazersen
Bengdt Larsen Skredder
Niels Jute
Hans Larsen
Per Jensen
Hans Jensen
Boe Jensen


Kyrckehemman:

Hans Olsen

Hospitals hemman:

Joen Hansen
Rasmus Jensen
Mons Skredder
Jören Persen

Caniche hemman:

Jens Esbiörnsen

Frälssehemman:

Jören Olufsen
Jören Michelsen
Hans Andersen

Knutschier Sochn


Skattehemman:

1. Morten Mortensen
2. Jens Sohrensen
3. Morten Ibsen
4. Hendrich Pedersen
5. Esbiörn Andersen
6. Jens Pedersen
7. Erland Persen
8. Niels Koofot
9. Per Larsen
10. Anders Esbiörnsen
11. Peder Clausen
12. Per Nielsen
13. Niels Pedersen
14. Claus Persen
15. Jens Davidsen
16. Oluf Olesen
17. Jens Andersen Due
18. Hans Larsen i Röne
19. Per Larsen
20. Herman Bohn
21. Claus Erichsen
22. Esbiörn Jörensen
23. Mons Hansen
24. Sejer Erichsen
25. Jens Nielsen
26. Peder Hansen
27. Ole Hendrichsen
28. Morten Nielsen
29. Niels Jensen
30. Jens Jensen


Cronohemman:

Peder Jacobsen
Kordt Pedersen
Hans Pedersen
Esbiörn Nielsen


Kyrckehemman:

Niels Andersen
Hr. Jens
Christen Christensen

Frälssehemman:

??? ???

Säthe og Frygårder:

Laurits Brosen: Almegård

Nykier Sochn


Skattehemman:

1. Lars Andersen
2. Toen Olufsen
3. Peder Nielsen (Forpantet till Hans Jensen i Christianshampn)
4. Pofuel Andersen
5. Ole Olufsen
6. Jens Hansen
7. Anders Ersen
8. Hans Ödbiörnsen
9. Rasmus Hansen
10. Jepp Pedersen
11. Kirstene Arist Andersens
12. Mats Jensen
13. Frantz Jacobsen
14. Morten Mand (Forpantet till Hans Jensen i Christianshampn)
15. Per Nielsen till Damegård (Forpantet till Lars Pouisk)
16. Denne gård har stådt Öde
17. Peder Olufsen
18. Ole Nielsen
19. Erich Pedersen
20. Niels Matsen
21. Per Stååle
22. Hans Monsen
23. Jeppe Hansen
24. Torckel Pedersen
25. Niels Torchelsen
26. Hans Ödbiörnsen
27. Per Nielsen Buk (Ting Skrifveren i Väster Häradt på sin tienest)
28. Hans Aristsen


Cronohemman:

Per Nielsen (Forpantet till Hans Jensen i Christianhampn)
Per Rasmussen
Simon Larsen
Morten Persen (Forpantet till Hans Jensen i Christianhampn)
Ödbiörn Hansen
Peter Kurigch
Anders Olsen i Hallegård


Kyrckehemman:

Anders Erichsen
Oluf Persen

Frälssehemman:

Ole Vinter (Frimman Peder Koofots efterlefverske)
Sofren Mand (ut supra: Koofots efterleverkse)
Christopher Mortensen (ut supra)
Rasmus Ibsen (Frimmans Hans Koofots till Wellingård)
Jacob Jensen (Frimman Hans Koofot)
Michel Berildsen (Frimman Berild Hansens)

Säthe og Frygårder:

Frimman Hans Koofots: Wellinggård
Frimman Hans Koofot Olsens: Blykobbegård
Anders Hansen en u frimman af sig til hans lat: Kynnegård
Norre HäradhClemmedscher Sochn


Skattehemman:

1. Hans Monsen
2. Anders Kure
3. Anders Hansen
4. Mons Monsen
5. Mons Monsen
6. Per Larsen
7. Mats Monsen
8. Lars Esbiörnsen
9. Peder Andersen
10. Hans Mortensen
11. Per Kure
12. Per Frendesen
13. Hans Hansen
14. Lars Andersen
15. Hans Jensen
16. Hermand Frendesen (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
17. Torbern Olsen
18. Ole Rasmussen
19. Mons Olsen
20. Lars Hansen
21. Anders Monsen
22. Jören Larsen
23. Ole Nielsen
24. Hans Nielsen
25. Per Nielsen i Splidsgården
26. Jens Larsen
27. Sven Nielsen
28. Per Persen
29. Peder Mauritsen
30. Ole Biörnsen (Öde)
31. Lars Pedersen
32. Mats Åågesen
33. Jepp Pedersen (Forpantet till Rasmus Hillekrants arfvinger i Kiöpenhamb)
34. Jens Rasmussen
35. {under Cronohemman: Lars Köller}
36. Michel Jensen
37. Hans Larsen
38. Hans Ibsen
39. Morten Olsen (Öde)
40. Peder Larsen
41. Anders Larsen
42. Ole Larsen
43. Jepp Hansen (Forpantet till Capit. Jacob Andersen)
44. Adzer Andersen
45. Jeppe Olsen
46. Niels Boosen
47. Hendrich Bone og Morten Nielsen
48. Peder Andersen
49. Jens Skredder
50. Hans Rasmussen
51. Svend Nielsen
52. Esbiörn Jörensen
53. Peder Smedh
54. Rasmus Hansen
55. Rasmus Hansen
56. Hans Nielsen
57. Hans Nielsen
58. Herlof Erichsen (Forpantet till Rasmus Hillekrands arfving)
59. Sven Hansen
60. Jens Olsen
61. Jepp Monsen
62. Mons Ibsen
63. Anders Nielsen
64. Esbiörn Larsen
65. Abraham Hansen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
66. Jepp Jensen
67. Bengdt Hansen
68. Hans Simonsen (Forpantet till Lars Pouisk)
69. Peder Christensen

Cronohemman:

35. Lars Köller (Forpantet till Rasmus Hillekrands arfvinger i Kiöpenhamb)
Simblegård
Capitein Hans Sivardt
Per Ibsen
Hans Ödbiörnsen
Jören Hansen i Nygård
Mats Hansen
Hans Tydsk
Per Jute
Lars Michelsen (Her af Landsdommeren på sin bestilling)
Claus Hansen (Her af Landsdommeren på sin bestilling)
Niels Abrahamsen (Landsdommeren her at på sin bestilling)
Hans Jörensen i Ågården

Uthbygge:

Jacob Persen
Per Nielsen
Lars Hansen

Kyrckehemman:

Oluf Larsen
Lars Persen

Canichehemman:

Esbiörn Jörensen

Frälssehemman:

Anders Hansen i Toftegård (Sven Olsen till Bagergård)

Säthe og Frygårder:

Sven Olufsen en u frimman: Baggergård
Rydscker Sochn


Skattehemman:

1. Jens Möller
2. Tor Lauritsen
3. Niels Andersen i Kååsebyy
4. Anders Larsen
5. Niels Andersen
6. Anders Davidsen
7. Mats Höck
8. Hans Svensen
9. Per Efversen
10. Hans Jörensen
11. Per Jensen
12. Anders Rasmussen
13. Per Jensen
14. Hans Knudsen
15. Per Jensen Kagg
16. Ehr Borregården og ligger under Slotet
17. Bengdt Hansen
18. Anders Nielsen
19. Niels Andersen
20. Hans Nielsen
21. Hans Rasmussen
22. Per Rasmussen (Forpantet till Oberst Leut. Michel Eckstein)
23. Niels Jörensen
24. Lars Persen
25. Præster i Rysker Sochn
26. Hans Monsen
27. Jens Jensen
28. Hans Jensen
29. Per Larsen
30. Lars Simonsen
31. Peder Ibsen
32. Hr Jens
33. Abraham Hansen
34. Jens Ibsen
35. Peder Monsen
36. Anders Jensen (Forpantet till Oberst L. Michel Eckstein)
37. Lars Jacobsen (Forpantet till Fru Krammeske)
38. Hans Hansen
39. Bengdt Hansen i Hasle (Forpantet till Leut. Sven Olsen)
40. Anders Rasmussen
41. Ole Pedersen
42. Hans Andersen
43. Peder Monsen
44. Niels Ibsen
45. Hans Ibsen (Forpantet till Fru Krammeske)
46. Per Jörensen
47. Hans Larsen
48. Mats Lang

Cronohemman:

Per Smedh i Kierregård
Per Andersen
Christopher Tage
Lars Larsen i Friegård

Kyrckehemman:

Morten Aridtsen
Abraham Hansen
Anders Jensen

Frälssehemman:

Mons Larsen (Sven Olsen till Baggergården)
Oelschier Sochn


Skattehemman:

1. Jepp Matsen
2. Hans Mortensen
3. Hans Mortensen
4. Hans Rasmussen
5. Jens Hansen
6. Mats Efversen
7. Hans Truedsen
8. Per Nielsen
9. Per Mortensen
10. Hr Jens i Oelskier Sochn
11. Anders Jönsen
12. Jens Andersen
13. Peder Hansen (Forpantet till Fru Krampeske)
14. Jepp Monsen
15. Lage Larsen
16. Per Hansen
17. Ödbiörn Larsen
18. Morten Hansen
19. Jens Rasmussen
20. Ole Pedersen
21. Dirich Mortensen
22. Jens Mortensen
23. Peder Rasmussen
24. Mons Jörensen
25. Morten Rasmussen
26. Niels Hansen
27. Lars Hollænder
28. Dirich Hollænder
29. Lars Hollænder
30. Jören Monsen
31. Jören Nielsen
32. Ole Ibsen
33. Rasmus Hansen
34. Anders Truedsen
35. Jören Olufsen

Cronohemman:

Pofuel Torchelsen
Mons Hansen

Fischelager:

Jacob Matsen

Kyrckehemman:

Anders Persen
Lars Olsen

Frälssehemman:

Sven Monsen (Sifverdt Koofot i Ystadh)
Jören Nielsen

Säthe og Frygårder:

Sifverdt Gagges: Hallegården

Röe SochnSkattehemman:

1. Peder Hansen
2. Arendt Pedersen
3. Jören Larsen
4. Hans Andersen
5. Jörgen Larsen
6. Erich Rasmussen
7. Peder Skredder (Forpantet till Capitein Jacob Andersen)
8. Lars Rasmussen
9. Hans Persens enken
10. Karsten Ågesen
11. Hans Fredrichsen
12. Oluf Jensen
13. Niels Andersen
14. Jens Ibsen
15. Peder Jute
16. Hans Jörgensen
17. Jören Rasmussen
18. Hans Hansen
19. Hr Peder (Aldeles Öde)
20. Mats Esbersen
21. Hans Pedersen
22. Degnen bruckes jorde (Aldeles Öde)
23. Mons Hansen
24. Niels Monsen
25. Rasmus Jensen
26. Jören Larsen
27. Lars Michelsen

Cronohemman:

Christen Jensen
Anders Larsen
Lars Hansen

Qvarn:

Per Kurre


Kyrckehemman:

Per Hansen
Per Jensen
Hans Esbörnsen
Albrecht Hendrichsen

Frälssehemman:

Jens Hansen